»  Informácie k nákupu  »  Ostatné informácie

Všeobecné podmínky nájmu (kola)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné podmínky nájmu (dále jen „půjčovní řád“) obchodní společnosti SPOKE, s.r.o., se sídlem Americká 124, 330 11 Třemošná, identifikační číslo: 29112257, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25605 (dále jen „pronajímatel“) upravují v souladu s ustanovením § 2316 - § 2320 a § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě všech smluv o nájmu věcí movitých uzavíraných mezi pronajímatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „nájemce“).

1.2. Ustanovení půjčovního řádu vymezují a specifikují práva a povinnosti ze smluvního vztahu pronajímatele a nájemce a jsou nedílnou součástí všech smluv o nájmu věcí movitých uzavíraných mezi pronajímatelem a nájemcem.

1.3. Pronajímatel si vyhrazuje právo znění půjčovního řádu měnit či dolňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy vzniklé před změnou či doplněním.

2. Nájemné, platební podmínky a kauce

2.1. Účelem uzavírané nájemní smlouvy je poskytnout nájemci movitou věc (či soubor věcí) k dočasnému užívání za úplatu. Nájemcem je fyzická či právnická osoba uzavírající nájemní smlouvu s pronajímatelem. Nájemné je peněžní úhrada, kterou se nájemce zavazuje pronajímateli uhradit za užívání předmětu nájmu.

2.2. Sazba, výše nájemného a způsob jeho úhrady je stanoven ve smlouvě. 

2.3. Nájemce platí nájemné po celou dobu užívání předmětu nájmu až do doby skončení nájmu. Taktéž dokud neoznámí pronajímateli případně vzniklé poškození předmětu nájmu, pro které předmět nájmu nemůže řádně užívat, anebo ztrátu nebo zničení předmětu nájmu. Stejně tak platí nájemné, dokud je v prodlení s vrácením předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje platit vždy přímo pronajímateli. 

2.4. Nájemce je povinen zaplatit cenu nájmu způsobem stanoveným ve smlouvě. Není-li způsob placení nájemného  stanoven, zavazuje se nájemce zaplatit nájemné v hotovosti na pokladně v provozovně pronajímatele. Splatnost ceny nájmu si smluvní strany dohodly v nájemní smlouvě.

2.5. Bylo-li tak sjednáno ve smlouvě, nájemce zaplatí pronajímateli kauci, a to nejpozději při uzavření smlouvy, a to ve výši ve smlouvě sjednané. 

2.6.  Kauce zajišťuje splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z nájmu i v důsledku poškození, ztráty nebo zničení předmětu nájmu. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky na kauci složenou nájemcem. Bude-li předmět nájmu při vrácení poškozen a pronajímateli tak vznikne vůči nájemci nárok na náhradu škody, bude škoda způsobená nájemcem pronajímateli uhrazena z kauce složené nájemcem při uzavření smlouvy o nájmu věci.

2.7. V případě, že byla ze strany nájemce složena kauce, považuje se tato za vrácenou i v případě, že byla vrácena osobě, jež za nájemce předmět nájmu předala zpět pronajímateli. 

2.8. V případě ztráty předmětu nájmu či jeho odcizení třetí osobou je nájemce povinen uhradit pronajímateli pořizovací cenu předmětu nájmu.  Pořizovací cena je cena, za kterou je možné zakoupit nové zařízení odpovídající předmětu nájmu.

3. Předání a převzetí předmětu nájmu

3.1. Předmět nájmu může být předán do nájmu jen po dohodě o platnosti tohoto půjčovního řádu.

3.2. Není-li v nájemní smlouvě uvedeno jinak, platí, že místem předání a vrácení předmětu nájmu je provozovna pronajímatele na adrese Americká 124, Třemošná.

3.3. O předání a převzetí věci nájemcem a stejně tak o vrácení věci pronajímateli bude sepsán protokol (nájemní smlouva), ve kterém budou uvedeny zejména tyto údaje: označení pronajímatele a nájemce a jejich podpisy, specifikace předmětu nájmu, nájemné a forma jeho úhrady, datum vzniku nájmu, sjednaná doba trvání nájmu, datum vrácení předmětu nájmu.

3.4. Nájemce svým podpisem protokolu (nájemní smlouvy) potvrzuje převzetí předmětu nájmu. Zároveň se zavazuje ho použít jen k účelu, pro který je určen.

3.5. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu během doby stanovené v nájemní smlouvě. Jeho nevrácení ke dni skončení nájmu je považováno za neoprávněné užívání předmětu nájmu. Pronajímatel za čas neoprávněného užívání má vůči nájemci právo na nájemné stanovené ve smlouvě a navíc smluvní pokutu ve výši 15 % z tohoto nájemného, dále na náhradu škody tím způsobené.

4. Práva a povinnosti pronajímatele

4.1. Pronajímatel přenechá předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému.

4.2. Pronajímatel zajistí nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu.

4.3. Pronajímatel má právo požadovat předložení dvou dokladů totožnosti nájemce. Bez jejich doložení má pronajímatel právo odmítnout uskutečnit jakékoli právní jednání.

5. Práva a povinnosti nájemce

5.1. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné.

5.2. Nájemce musí zajistit a provádět všechna účinná opatření, aby nedošlo k poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo zneužití předmětu nájmu třetími osobami.

5.3. Nájemce prohlašuje, že byl při přebírání předmětu nájmu řádně zaškolen a seznámen s jeho obsluhou a údržbou.

5.4. Od okamžiku převzetí predmětu nájmu ze strany nájemce do okamžiku jeho vrácení pronajímateli odpovídá nájemce v plném rozsahu za stav předmětu nájmu a případnou škodu. Nájemce neodpovídá za běžné opotřebení způsobené obvyklým a řádným užíváním věci.

5.4. Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli poškození, poruchu, ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu

5.5. V případě, kdy nájemce předmět nájmu nevydá pronajímateli do 5 dnů ode dne skončení nájmu, je potom povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny předmětu nájmu. Pořizovací cena je cena, za kterou je možné zakoupit nové zařízení odpovídající předmětu nájmu.

5.6. Nájemce je povinen při skončení nájmu vrátit pronajatý předmět nájmu pronajímateli ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci.

5.7. Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu jen pro vlastní potřebu, tj. nesmí je v době trvání nájemního vztahu dát do užívání třetí osobě za úplatu ani bezúplatně. 

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tento půjčovní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 8.12.2020.

6.2. Všechny právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem, na které se vztahuje tento půjčovní řád, se řídí také právním řádem České republiky, který si pronajímatel a nájemce společně zvolili, a k rozhodování sporů z těchto vztahů vyplývajících je dána pravomoc soudů České republiky.

7. Ochrana osobních údajů - GDPR

7.1. Nájemce souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly pronajímatelem zpracovány a uchovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

7.2. Za podmínek stanovených GDPR má nájemce právo požadovat od pronajímatele přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo jejich výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového orgánu.

7.3. Nájemce nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí údajů je ale nutným požadavkem pro uzavření smlouvy a bez něj není možné smlouvu uzavřít.


Prevádzkované na Provozováno na systému NetShops
Cookies Cookies
Potrebujeme Váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sme Vám okrem iného mohli zobrazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Súhlas môžete odmietnuť tu.
Tu máte možnosť prispôsobiť súbory cookie podľa kategórií, v súlade s vlastnými preferenciami.
Technické cookies
Zobraziť viac
Reklamné cookies
Zobraziť viac
Analytické cookies
Zobraziť viac
Personalizované súbory cookie
Zobraziť viac